เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
ประวัติโรงเรียน
 
ได้ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการรับนักเรียน ต่อจากโรงเรียนปฐมวัย ซึ่งในขณะนั้นมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เทียนทอง เป็นอธิการบดี มีคำสั่งให้คณะครุศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโคลงการเปิดโรงเรียน ประถมสาธิต ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ นวลเจริญ เป็นคณบดี ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรพร เหล่าเมือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและดำเนินการจัดการเรียนการสอน แรกเริ่มการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของฝ่ายอาคารและสถานที่ใช้สถาน ที่ห้องบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการ ต่อมาทางโรงเรียนได้งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แล้วเสร็จที่อาคารเรียนหลังใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนได้มุ้งพัฒนาด้านการจัดการศึกษาขั้่นพื้นฐาน     ในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา และให้บริการความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์
 
นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อจบการศึกษาของโรงเรียน ต้องเต็มเปี่ยมคุณภาพทั้งด้านจิตใจ ด้านร่างกาย มีความรู้ในศาสตร์ของไทยและสากลยึดมั้นในวัฒนธรรมไทยผสานสากลได้อย่างเหมาะ สม สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข
 
พันธกิจ
 
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา
 
2. เป็นแหล่งวิจ้ยและเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
3. เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา
 
4. ให้บริการความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
 
ปรัชญาโรงเรียน
 
สุภาพดี งดงาม แข็งแรง เต็มเปี่ยมด้วยความรู้
 
อัตลักษณ์
 
วิชาเด่น เน้นคุณธรรม
 
เอกลัษณ์
 
ไหว้งาม เดินสง่า วาจาสุภาพ
 
คำขวัญ
 
เรียนรู้อย่างมีความสุข งดงามตามวัฒนธรรมไทย