ติดต่อเรา

ที่ตั้งของโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

เลขที่ ๙๖ ถ.ปรีดีพนมยงค์  ตำบลประตูชัย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐  

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕ – ๓๒๔๒๖๐

แบบฟอร์มติดต่อกลับ