คณะผู้บริหาร

 

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ผศ.ศิรพร  เหล่าเมือง        อ.ศักดา   จันทราศรี             อ.รักษมน  รักงาม

       รองผู้อำนวยการ              รองผู้อำนวยการ                รองผู้อำนวยการ  

 

       
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
       
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

   

 


  • หมวดภาษาไทย นางสาววนิดา เรืองศาสตร์ นางอัจฉรา ทรัพย์ฉัตร์ นางสาวชลสรณ์ จันทร์เสาร์ หมวดคณิตศาสตร์ นางสาวนวพร ฤกษ์สง่า หมวดภาษาต่างประเทศ นางสาวน้องนุช จำปาสัก หมวดวิทย...