บุคลากรและเจ้าหน้าที่

หมวดภาษาไทย

นางสาววนิดา เรืองศาสตร์  

 

นางอัจฉรา ทรัพย์ฉัตร์

 

นางสาวชลสรณ์ จันทร์เสาร์

 

หมวดคณิตศาสตร์

นางสาวนวพร ฤกษ์สง่า

 

หมวดภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้องนุช จำปาสัก

 

 

หมวดวิทยาศาสตร์

นางสาวดาวรุ่ง ฤทธิ์บำรุง

 

หมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุพัตรา เจริญนา

หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายธีรภัทร ยอดชมญาณ

 

นางสาววิลาสินี วันปาน

หมวดศิลปะฯ

นายนพรัตน์ นิลปาน

 

นายอาทิตย์ รอดตัวดี

 

นางจิตติมา สุรารักษ์

หมวดสุขศึกษาฯ

นายสมชาย สุวรรณะ

 

นางสาวอารีย์ ขอพึ่ง

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกัญชนัญ ภาคเกษี

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจุฬารัตน์ สืบหงษ

 


  • amorat.png
    รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ศิรพร เหล่าเมือง อ.ศักดา จันทราศรี อ.รักษมน รักงาม รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู...